Disclaimer

Disclaimer

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.petromgroup.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Petrom Industrial Services BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
De informatie op deze website geeft mogelijk niet de meest recente ontwikkelingen weer. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Derhalve dient u ons langs deze weg geen vertrouwelijke informatie te zenden. Daarenboven wijst Petrom Industrial Services iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Veiligheid:
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Petrom Industrial Services BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Petrom Industrial Services BV.
Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op internet niet op beveiligde wijze plaatsvindt en zodoende het risico bestaat dat derden de gegevens kunnen onderscheppen en gebruiken. U kunt zich ook te allen tijde per post of telefoon in verbinding stellen met ons.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Petrom Industrial Service BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Contact
:
Wanneer u verdere vragen heeft over het onderwerp bescherming van gegevens bij Petrom Industrial services BV, wendt u zich s.v.p. tot:
Petrom Industrial Services BV
Nieuwe Langeweg 95,
3194 DC Hoogvliet Rotterdam