Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van PetroM Industrial Services B.V. (hierna te noemen “PetroM-is”), een onderneming met adres Waalpoint office center, Rotterdam. PetroM-is is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70752621.

Definities:
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PetroM-is voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PetroM-is voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen PetroM-is en de Wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.
Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.
Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen PetroM-is en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PetroMis, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
Offertes
1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door PetroM-is tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Alle offertes van PetroM-is zijn 4 tot 6 weken geldig, tenzij anders vermeld.
3. PetroM-is kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is PetroM-is daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PetroM-is anders aangeeft.
Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van PetroM-is.
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). PetroM-is is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als PetroM-is, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat PetroM-is feitelijk begint met de uitvoering.
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt door PetroM-is naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van PetroM-is. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. PetroM-is bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. PetroM-is is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. PetroM-is is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PetroM-is het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is PetroM-is niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
4. PetroM-is heeft recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks de in de Overeenkomt eventueel opgenomen aantal minimum uren.

Wijzigingen en meerwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt PetroM-is de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PetroM-is zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht PetroM-is de Wederpartij hierover van te voren in.
4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal PetroM-is daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal PetroM-is proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
5. PetroM-is zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PetroM-is kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij
1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan PetroMis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

Tevens dient de Wederpartij PetroM-is alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
2. PetroM-is is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PetroM-is is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PetroM-is kenbaar behoorde te zijn.
3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor PetroM-is onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
5. Indien door PetroM-is of door PetroM-is ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft PetroM-is het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Annulering
1. PetroM-is is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. PetroM-is zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. PetroM-is zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door de Wederpartij aan PetroM-is worden geretourneerd.
2. Annulering van de Opdracht door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
a. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
b. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training is 50% van de prijs verschuldigd; en
c. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de training is de Wederpartij de volledige prijs verschuldigd.
3. De kosten die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan PetroM-is berekent, worden in rekening gebracht aan de Wederpartij, indien de Wederpartij de uitvoering van een training annuleert of uitstelt.
4. Bij een annulering is de Wederpartij gerechtigd iemand anders in de plaats te doen deelnemen aan de training.
5. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door PetroM-is voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door PetroM-is aan de Wederpartij worden geretourneerd.
6. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de gelden ordeen veiligheidsmaatregelen is PetroM-is gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training verschuldigd is.

Risico-overgang
1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van PetroM-is.
2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de

Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Prijzen
1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door PetroM-is aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
2. PetroM-is zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 45 – 60 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
4. PetroM-is en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PetroM-is recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €200 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
9. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van PetroM-is en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PetroM-is onmiddellijk opeisbaar.
10. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Betaling
1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door PetroM-is aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
2. PetroM-is zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 45 – 60 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
4. PetroM-is en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PetroM-is recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €200 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
9. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van PetroM-is en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PetroM-is onmiddellijk opeisbaar.
10. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de door PetroM-is aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd.
2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Reclames
1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
2. De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst beantwoord.
3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan PetroM-is gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
4. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan PetroM-is gemeld te worden.
5. Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan PetroM-is gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Garanties
1. PetroM-is garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. PetroM-is garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
2. PetroM-is garandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal PetroM-is nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.
6. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.
7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat PetroM-is in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PetroM-is geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Leveringstermijn
1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2. PetroM-is is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van PetroM-is.
3. Indien PetroM-is gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan PetroM-is heeft verstrekt.
4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat PetroM-is na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij PetroM-is een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat PetroM-is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien PetroM-is binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
1. Een tekortkoming kan niet aan PetroM-is of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PetroM-is geen invloed kan uitoefenen en waardoor PetroM-is niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Onder overmacht van PetroM-is wordt in ieder geval verstaan:
a. stakingen;
b. storingen in het verkeer;
c. overheidsmaatregelen die PetroM-is verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
d. relletjes, oproer, oorlog;
e. verkeersbelemmeringen;
f. gebrek aan arbeidskrachten;
g. extreme weersomstandigheden;
h. brand;
i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door PetroM-is in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst
1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken.
3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PetroM-is op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien PetroM-is de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. PetroM-is behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien PetroM-is aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft PetroM-is het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

Aansprakelijkheid
1. PetroM-is is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van PetroM-is, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan PetroM-is uitkeert of tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €2.500,00 per aanspraak., indien het factuurbedrag hoger dan € 2.500,00 per aanspraak. ligt.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PetroM-is aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PetroM-is toegerekend kunnen worden; of
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
3. PetroM-is is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door PetroM-is gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
4. PetroM-is is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
5. PetroM-is is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door PetroM-is voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en PetroM-is is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
7. PetroM-is is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens PetroM-is, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PetroM-is gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PetroM-is zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PetroM-is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Onverminderd het vorengaande is PetroM-is bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart PetroM-is voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door PetroM-is of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij PetroM-is,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, software, documentatie, adviezen

2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het
IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden
toegekend.
3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot
het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van PetroM-is.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele
eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal
te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het
IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en
bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele
eigendomsrechten van PetroM-is.
6. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de
Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van PetroM-is voor
exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de
strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

Privacy

1. PetroM-is respecteert de privacy van de Wederpartij. PetroM-is behandelt en verwerkt alle
persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het
bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze
verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert PetroMis
passende beveiligingsmaatregelen.
2. PetroM-is gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar Disclaimer/ privacy welke is in te zien
op de website van PetroM-is.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens PetroM-is en/of jegens de door
PetroM-is eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit
voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens PetroM-is en/of de door
PetroM-is eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van PetroM-is
te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan
derden over te dragen.
2. PetroM-is is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
Nawerking
De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar
hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen
nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met
betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. De administratie van PetroM-is geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de
Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als
bewijs kan dienen.
3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst
nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. PetroM-is zal alsdan een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel
mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar PetroM-is
is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en
verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands
recht.
2. Alle geschillen tussen PetroM-is en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding
van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter
van Rechtbank Rotterdam.

PetroM Industrial Services B.V.